top of page

Privātuma politika

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie privātuma politikas noteikumi apraksta pamatprincipus un kārtību, saskaņā ar kuru Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Go&Row”, reģistrācijas Nr. 40203408604 (turpmāk saukts – ‘’Go&Row’’  vai‘’Datu pārzinis’’) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, iegūst no saviem klientiem un personām (turpmāk saukti-‘’Datu subjekts’’ vai “Jūs”), kas apmeklē un lieto tīmekļvietni www.gorow-latvia.com .

1.2. . Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

 

2. Datu apstrādes mērķis

Datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Go&Row pakalpojumu un preču pasūtījumu rezervāciju, iegādi un administrēšanu.

3. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana

3.1. Personas datus Datu pārzinis par Jums iegūst tad, kad Jūs izmantojat interneta veikala vietni, skatāties tās saturu, veicat rezervācijas, izmantojat Go&Row e-pastu info.gorow-latvia.com

3.2. Apmeklējot un izmantojot  interneta veikalā sniegtos pakalpojumus, veicot pakalpojumu rezervācijas, pasūtot preces, ievadot Jūsu personas datus vai citu personīgo informāciju, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

3.3.Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar  Go&Row privātuma politiku un piekrītat, ka Jūsu sniegtie dati tiek izmantoti, lai Go&Row varētu veikt pakalpojuma rezervāciju un veikt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Jūs piekrītat, ka Jums uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar tā pasūtījuma apstrādi.

3.4. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

3.5. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

4. Klientu personas datu apstrāde

4.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

4.1.1. Vārds, uzvārds

4.1.2. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)

4.1.3. Darījuma dati (iegādātais pakalpojums, prece, cena, maksājuma informācija u.tt).

4.1.4. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

4.2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

4.3. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

4.3.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
4.3.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
4.3.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
4.3.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

4.4. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Pēc pieprasījuma Datu pārzinis var nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

4.5. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

5. Datu subjekta tiesības

5.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:
5.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
5.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
5.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
5.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
5.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
5.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, rakstot uz epastu info.gorow@gmail.com

6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

6.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta vietnē gorow-latvia.com, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas.

Laivu nomas noteikumi un nosacījumi

Vispārīgie lietošanas noteikumi un nosacījumi

 1. Mājaslapas www.gorow-latvia.com īpašnieks un uzturētājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Go&Row”, reģistrācijas Nr. 40203408604 (turpmāk – Go&Row).

 2. Vispārīgie noteikumi un nosacījumi nedrīkst būt pretrunā ar LR piemērojamām tiesību normām, un nepieciešamības gadījumā tos papildina spēkā esošās tiesību normas.

 3. Apmeklējot www.gorow-latvia.com, Jūs piekrītat Noteikumiem un nosacījumiem un apņematies tos ievērot. Lūdzam rūpīgi iepazīties ar noteikumiem pirms rezervācijas veikšanas.

 4. Noteikumu neievērošanas gadījumā Go&Row ir tiesības atcelt veikto rezervāciju un nesniegt pakalpojumu.

 5. Go&Row publicēto materiālu izmantošana ir saskaņojama ar Go&Row, jālieto atsauces.

 6. Go&Row patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt noteikumus un nosacījumus. Pēc izmaiņām jaunie noteikumi un nosacījumi tiek ievietoti Go&Row mājaslapā.

 7. Strīdu un nesaskaņu gadījumā tie tiek risināti savstarpēji vienojoties vai, ja neizdodas vienoties, tad to risina atbilstoši LR piemērojamiem tiesību aktiem.

 8. Puses neatbild par zaudējumiem, kuri radušies nepārvaramu apstākļu dēļ: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūcijas rīcība un jebkāda neparedzamas ārkārtas situācija vai notikums, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus.

Laivu nomas vispārīgie noteikumi

 1. Laivu nomas cena: 39 eiro – 59 eiro / laiva (atkarībā no maršruta).

 2. Laivu nomas ilgums tiek noteikts par kalendāro dienu, nevis par 24 stundu periodu.

 3. Laivu nomas cenā iekļauts: divvietīgs kajaks, drošības vestes, 2  kajaka airi, ūdensdrošs mantu maiss, laivu piegāde, transporta loģistika.

 4. Go&Row piedāvājumā ir divvietīgie kajaki ar nestspēju līdz 300kg.

Rezervācijas un laivu braucienu noteikumi

 1. Laivu braucienu rezervācijas tiek pieņemtas mājaslapā www.gorow-latvia.com aizpildot konkrētā brauciena rezervācijas formu, pieņemot rezervācijas pa e-pastu info.gorow@gmail.com vai pa tālruni +371 29113194 un veicot apmaksu.

 2. Reģistrējoties braucienam, Go&Row uz norādīto e-pastu nosūtīs brauciena reģistrācijas apstiprinājumu.

 3. Dienu pirms plānotā brauciena, uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta sīkāka informācija par braucienu, ierašanās vietu, laiku u.c.

 4. Reģistrējoties laivu braucienam piekrītat, ka laivu brauciena laikā var tikt fotogrāfēts un filmēts, un foto, video materiāli ievietoti mājaslapā un sociālajos tīklos. Ja nevēlaties tikt fotogrāfēts vai filmēts, par to jāinformē kāds no Go&Row darbiniekiem pirms brauciena.

 5. Nepilngadīgas personas var piedalīties laivu braucienos, ja to pavada pilngadīga persona, kas uzņemas pilnu atbildību par nepilngadīgo personu.

 6. Par inventāra bojāšanu vai nozaudēšanu atbildību nes persona, kas piesaka laivas un sedz Go&Row visus radušos zaudējumus.

 7. Par bojātu vai kā citādi neatbilstošu inventāru, ziņot pirms laivu brauciena sākuma.

 8. Par noteikumu neievērošanu, sabojātām vai pazaudētām personīgajām mantām vai iespējamām traumām brauciena laikā, ir atbildīgi paši laivotāji.

 9. Brauciena laikā alkohola lietošana nav atļauta, ja kāds no laivas ekipāžas pirms vai brauciena laikā ir lietojis alkoholu, tad ekipāža 100% apmērā uzņemas atbildību par savu rīcību un tās sekām.

 10. Brauciena sākumā visiem laivotājiem tiek sniegta drošības un tehniskā instruktāža.

 11. Katram laivotājam ir jālieto glābšanas veste.

 12. Laivas ekipāžas kopējais svars nedrīkst pārsniegt izvēlētās laivas norādīto nestspēju.

 13. Laivu braucienu pārceļot, atceļot vai braucējam neierodoties uz to, spēkā ir “Brauciena atcelšanas un pārcelšanas politika”.

 14. Sīkāka informācija par personisko datu apstrādi pieejama “Privātuma politika”.

Brauciena atcelšanas un pārcelšanas politika

 1. Rezervēto braucienu var pārcelt vai mainītu uz citu mūsu braucienu vēlākais 24 stundas pirms laivu brauciena norises.

 2. Ja dalība braucienā tiek atcelta vēlākais 24 stundas pirms laivu brauciena norises:

2.1. iespējams brauciena pārcelšana uz citu pieejamo datumu;

2.2. samaksāto naudu iespējams izmantot cita brauciena apmaksai (ja izvēlētais brauciens ir dārgāks par samaksāto, starpību piemaksā klients).

 1. Atceļot rezervēto braucienu mazāk kā 24 stundas pirms brauciena vai neierodoties uz to, tiek zaudētas tiesības pārcelt braucienu uz citu datumu vai izmantot samaksāto naudu cita brauciena apmaksai, samaksātā summa netiek atgriezta.

 2. Individuālajos braucienos laivu skaita izmaiņas tiek pieņemtas vēlākais 24 stundas pirms brauciena sākuma. Ja laivu skaita izmaiņas tiek paziņotas mazāk kā 24 stundas pirms brauciena, tad jāmaksā ir par iepriekš pieteikto laivu skaitu.

 3. Nepiemērotu laikapstākļu vai nepietiekama dalībnieku skaita dēļ, Go&Row ir tiesības atcelt braucienu. Atcelšanas gadījumā Go&Row sazinās ar katru klientu individuāli un vienojas par brauciena pārcelšanu vai naudas atgriešanu.

Brauciena atcelšanas un pārcelšanas politikas grozījumi

Go&Row patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Atcelšanas un pārcelšanas politiku. Pēc izmaiņām jaunā politika tiek publicēta Go&Row mājaslapā.

bottom of page